จริยธรรม AI: ความจำเป็นทางธุรกิจสำหรับบอร์ดและ C-suites

จริยธรรม AI: ความจำเป็นทางธุรกิจสำหรับบอร์ดและ C-suites เว็บไซต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยเราหรือขัดขวางเราหรือไม่? AI เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้คำมั่นสัญญาที่ดี แต่การโจมตีทางไซเบอร์ การบิดเบือนทางสังคม แรงจูงใจทางการเงินที่แข่งขันกัน และอื่นๆ เตือนถึงด้านมืดของ AI สำหรับองค์กรที่คาดหวังให้ AI เปลี่ยนโฉมบริษัท ความเสี่ยงด้านจริยธรรมอาจเป็นปัญหาหลัก การออกแบบเว็บไซต์ จริยธรรม AI คืออะไร?AI เป็นคำกว้างๆ ที่ครอบคลุมเทคโนโลยีที่สามารถเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ที่ชาญฉลาด 1สี่หมวดหมู่หลักของ AI มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน:การเรียนรู้ของเครื่อง : ความสามารถของแบบจำลองทางสถิติเพื่อพัฒนาความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจนการเรียนรู้เชิงลึก : รูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ซับซ้อนที่ใช้สำหรับการรู้จำภาพและคำพูด และเกี่ยวข้องกับโครงข่ายประสาทเทียมที่มีตัวแปรนามธรรมหลายชั้นการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) : เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอินเทอร์เฟซด้วยเสียงสำหรับผู้ช่วยเสมือนและแชทบอท รวมถึงการสืบค้นชุดข้อมูล โดยการแยกหรือสร้างความหมายและความตั้งใจจากข้อความในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ เป็นกลางตามรูปแบบ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์คอมพิวเตอร์วิทัศน์ : เทคโนโลยีที่แยกความหมายและเจตนาออกจากองค์ประกอบภาพ ไม่ว่าจะเป็นตัวละคร (ในกรณีของการแปลงเอกสารเป็นดิจิทัล) หรือการจัดหมวดหมู่เนื้อหาในภาพ เช่น ใบหน้า วัตถุ ฉาก และกิจกรรมต่างๆจริยธรรมคือ “ระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องกับความดีและความชั่ว หน้าที่และภาระผูกพันทางศีลธรรม” รวมทั้ง “หลักความประพฤติที่ปกครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคล” […]