The window for AI competitive advantage is narrowing ผู้ใช้ AI จะรักษาความได้เปรียบได้อย่างไร?

The window for AI competitive advantage is narrowing ผู้ใช้ AI จะรักษาความได้เปรียบได้อย่างไร? เว็บไซต์ บริษัทต่างๆ จะไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี AI อีกต่อไป พวกเขาต้องใช้ AI อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆปีที่ผ่านมาเราได้ข้อสรุปว่าหน้าต่างสำหรับ AI เปรียบในการแข่งขันอาจจะมีการปิด 1เราอ้างอิงการประเมินนี้จากข้อมูลจาก Deloitte’s State of AI ฉบับที่สองในการสำรวจระดับองค์กร: 57 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารในบริษัทที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม AI เชื่อว่า AI จะเปลี่ยนธุรกิจของตนได้อย่างมากภายในสามปี และ 38 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำได้ เดียวกันสำหรับอุตสาหกรรมของพวกเขาในช่วงเวลานั้น ช่องว่าง 19 จุดชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ AI มีหน้าต่างที่ค่อนข้างเล็กก่อนที่คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะเป็นผู้นำ การออกแบบเว็บไซต์ กรอไปข้างหน้าสู่ปี 2020 เราได้เผยแพร่ผลการศึกษา Deloitte State of AI ฉบับที่ 3 ฉบับที่3และผู้ใช้3รายยังคงเป็นรั้น: มากกว่า 8 […]