Deloitte เปิดตัวกรอบการทำงาน AI ที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมในยุค With

Deloitte เปิดตัวกรอบการทำงาน AI ที่น่าเชื่อถือเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมในยุค With เว็บไซต์ การศึกษาAIล่าสุดของ Deloitte ใน Enterprise ซึ่งเป็นการศึกษาครั้งที่ 3 เกี่ยวกับผู้ใช้ AI ระดับองค์กรพบว่า 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านจริยธรรมของเทคโนโลยี นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า 56% เห็นด้วยว่าองค์กรของตนชะลอการนำเทคโนโลยี AI มาใช้เนื่องจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อช่วยให้ บริษัท ในเชิงรุกที่อยู่จริยธรรมและความซื่อสัตย์ AI ที่ดีลอยท์ AI สถาบันประกาศกรอบ Trustworthy AI ™ กรอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรในการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมภายในธุรกิจของตน การออกแบบเว็บไซต์ “ผู้บริหารและคณะกรรมการชุด C-suite ต้องถามคำถามที่ยากลำบากเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม และจัดให้มีการกำกับดูแลอย่างแข็งขันเพื่อปกป้องชื่อเสียงขององค์กรและรักษาความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก” Irfan Saifหัวหน้าร่วม AI, Deloitte & Touche LLP กล่าว “องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับความร่วมมือระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร กรอบงาน AI ที่น่าเชื่อถือของเรามีภาษากลางที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาระบบป้องกันที่เหมาะสมและใช้ AI อย่างมีจริยธรรม”เฟรมเวิร์ก […]